اگر جدیدا سایت خود را به https مجهز کرده اید. و می خواهید آدرس لینک های سایت خود را تغییر دهید. فقط کافیست کد زیرا به فایل ابتدای htaccess اضافه کنید.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.webmisa.ir [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://webmisa.ir/$1 [L,R=301]
RewriteCond %{HTTPS} !on
RewriteRule ^(.*)$ https://webmisa.ir/$1 [L,R=301]

به جای webmisa.ir آدرس سایت خود را وارد کنید.